Parlamentu Nasional kondena Ministru Justisa Manuel Carceres

By Jesuino Marcal de Jesus | 2421 Views 07 Out 2020, 19:56:09 HTL Politika
Parlamentu Nasional kondena Ministru Justisa Manuel Carceres

Caption: Ministru Justisa Manuel Carceres aprezenta orsamentu Ministeriu Justisa nian iha Parlamento Nasional (Foto: Facebook | Gabinete do Ministro da Justiça RDTL).


Parlamentu Nasional kondena Ministru Justisa Manuel Carceres da Costa, tanba desidi intrega patrimoniu estadu - veikulu - ba funsionariu publiku sem liu hosi prosesu leilaun tuir dekretu lei 32/2011, Gestão e Alienação dos Bens Movies do Estado.

Assuntu ne’e relata hosi Deputadu Partidu Demokratiku Adriano do Nascimento bainhira halo nia intervensaun ba debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE), iha sesaun debate espesialidade ba orsamntu Ministeriu Justisa (MJ), iha Uma-Fukun PN, Dili, Terça-feira (6/10/20).

Adriano haktuir, tuir informasaun ne’ebe nia parte rona, Ministru Justisa autoriza kareta estadu ba funsionariu ne’ebe la serbisu ona iha MJ, hodi lori kareta estadu sai nudar permanente bainhira muda ba serbisu iha fatin seluk.

Nutisias Relevantes:

Hatan ba ida ne’e Ministru Justisa Manuel Carceres da Costa esplika katak, los duni nia parte mak autoriza kareta ba funsionariu ne’e tanba hare’e ba kareta ne’e nia tinan hahu iha 2002 no nia idade tinan 18 ona.

“Razaun ne’ebe hau autoriza ne’e tanba kareta nia gastu ba manutensaun bo’ot liu, tanba ne’e mak husik ba funsionariu ne’e utiliza hodi nia rasik mak gasta ba manutensaun,” Manuel hatutan.

Iha fatin hanesan deputada Fernanda Lay hateten, desizaun ne’ebe ministru foti ne’e lalos tanba kontra lei Gestão e Alienação dos Bens Movies do Estado. Tanba ne’e nia husu ba Komisaun Anti Korupsaun (KAK) hodi tau atensaun ba asuntu ne’e.*
Write a Facebook Comment

Hakerek ita nia komentariu uza account Facebook

View all comments

Write a comment

Loading....


Kanan - Iklan Sidebar

Lalatak Sosmed

Hare ami iha facebook, twitter, Instagram, Youtube para akompanha informasaun atual.