OCH Rejeita Asaun Hafahe Lider Istoriku Sira

By Cezario Cesar | 747 Views 22 Set 2020, 04:16:15 HTL Politika
OCH Rejeita Asaun Hafahe Lider Istoriku Sira

Caption: Lider Istoriku Timor-Leste: Xanana Gusmao, Mari Alkatiri, Taur Matan Ruak (Foto: www.diariutimorpost.com).


Organizasaun Central Haburas (OCH) kontra polítika sobu independênsia no rejeita kualker asaun polítika hodi hafahe lider istóriku sira, no harahun unidade nasional iha Timor-Leste. Lia hirak ne’e hato’o liu hosi konferênsia imprensa, iha Praia dos Coqueiros, Dili, Sexta-feira (18/9/20).

Porta-voz Santiago Ximenes Vaz iha ninia intervensaun hateten, OCH hanesan organizasaun rezistênsia ida ne’ebe uluk, tempu okupasaun Indonesia, halo ligasaun direita ho Comando da Luta hanesan Sub-Chefe do Estado-Maior das Falintil Lere Anan Timur (Fundador OCH) no komandante sira seluk.

Husu ba intelektual sira rezistênsia nian hosi organizasaun movimentu oi-oin, sosiedade sivil, no organizasaun partidária sira atu labele hafahe no uza beibeik maun bo’ot sira nia fama hodi hamosu konfuzaun no duvida iha sosiedade nia le’et, porta-voz ne’e deklara.

Nutisias Relevantes:

“Povu Maubere kole no baruk ona ho polítika sira ne’ebe ho tendênsia hakarak hamosu konflitu no violênsia, la respeita no valoriza kultura polítika, no la tau aas interese povu no nasaun ne’e nian,” Santiago Afirma.

Nia hatutan, husu ba partidu sira atu labele tane aas fali interese partidária no grupu, ne’ebe sempre lori terus no susar ba povu Maubere.

Santiago mos husu ba sidadaun ida-idak no nai-ulun sira atu hare no refleta experiênsia funu durante tinan 24, tragedia 1999, no krize 2006, ne’ebe marka jornada nakonu ho kalamidade, terus, no mate.

Família sira to’o momentu ida ne’e sei halerik no tanis hodi hein hela justisa no lia lo’os. Polítika hakarak troka malu kaer ukun, tenke respeitu desizaun supremu povu nian no prepara an hein festa demokrasia tinan lima, Santiago hatutan.

Nia rekomenda ba ukun nain sira atu tu’ur hamutuk hodi halo polítika ida ne’ebe reflete ba bem comum, iha tolerânsia, respeita diverjênsia hodi haburas demokrasia no hametin ita nia unidade. Hamutuk ita dezenvolve Timor-Leste ida ne’ebe progresu, prosperu no hakmatek.

Responsável prinsipal OCH Tito da Conceiçâo Hornay “Todaho” informa, atividade ne’e hanesan dalan ida atu fanun lider nasional ka istóriku sira, tu’ur hamutuk hodi halo diálogu, hamosu desizaun ne’ebe garante unidade nasional no dezenvolvimentu sustentavel ba povo no rai nee.* | Editor: Bebiana A.M. Soares
Write a Facebook Comment

Hakerek ita nia komentariu uza account Facebook

View all comments

Write a comment

Loading....


Kanan - Iklan Sidebar

Lalatak Sosmed

Hare ami iha facebook, twitter, Instagram, Youtube para akompanha informasaun atual.