Karolina Protsenko, Violinista Trotoar ho Fans 5M

By Metodio Caetano Moniz | 578 Views 05 Jun 2021, 16:12:27 HTL Divertimentu
Karolina Protsenko, Violinista Trotoar ho Fans 5M

Caption: Karolina Protsenko, violinista ho idade minoria (Foto: www.themusicman.uk)


Ba hirak ne’ebe mak gosta muzika no sempre vizita YouTube, parese la estraño ho Karolina Protsenko, violinista ho idade minoria, moris iha Ukránia, loron 3 Outubro 2008, ne’ebe sempre aprezenta ninia talentu iha dalan ninin Santa Monica, California.

Hásan no toka violinu ho jestu enérjiku, Karolina Protsenko sempre toka múzika pop kontemporánea hirak ne’ebe popular no famoza iha mundu, hanesan Despacito (Luis Fonsi), Dance Monkey (Tones and I), Before You Go (Lewis Capaldi), Señorita (Shawn Mendes no Camila Cabello), no sel-seluk tan.

Sita hosi ninia sítiu privadu www.karolinaprotsenko.com, Karolina Protsenko ho ninia família muda hosi Ukránia ba Estadus Unidus Amérika iha tinan 2015 no hahu aprende toka violinu ho múzika klásika momentu ne’e kedas, maske ninia idade foin tinan 6.

Nutisias Relevantes:

Moris hosi aman Nikalay Protsenko (guitarista) no inan Ella Protsenko (pianista), Karolina Protsenko hahu toka iha dalan ninin Santa Monica, California iha tinan 2017. Nia sai famozu no viral iha mídia sosial bainhira perform ho múzika "Sunflower" hosi Post Malone no Swae Lee. Desde ida ne’e, iha tinan rua nia laran deit ninia fans kuaze 5M hosi nasaun 50.

To’o ohin loron, númeru subscribers ba ninia kanal YouTube hanaran Karolina Protsenko Violin atinji ona 5.3M ho total views kuaze 720M. Iha mos ninia kanal YouTube seluk hanaran Karolina Protsenko ho subscribers 774K no views 79M.

Iha fulan Dezembro 2018, ho idadade tinan 10 Karolina Protsenko lansa ninia álbum múzika ba dahuluk ho títulu “Fly”, ne’ebe kompostu hosi múzika 11. Iha tinan 2019, labarik talentozu ne’e lansa tan álbum múzika 2, ho títulu "Sunflower" (21 Maio 2019) no "Sky", lansa iha dia 15 Outubro 2019.

Parte úniku no karik bele sai lisaun hosi Karolina Protsenko mak, nia famoza laos tanba perform iha salaun konsertu ne’ebe luxu, palku ho lighting ne’ebe magnífiku, hatais roupa hosi designer famozu sira, maibe ninia palku mak trotoar estrada ibun, jardim, no fatin públiku sira, ho hatais simples hanesan labarik bai-bain.

Parte seluk, nia perform hanesan ho violinista profisional sira, maibe la halakon ninia natureza hanesan labarik, ne’ebe inosente, cute, no respeitoza. Nia perform ho ninia jestu rasik, no toka múzika kontemporánea ne’ebe atualmente popular iha foinsa’e sira nia leet.

Konserteza, susesu ne’e tanba hetan suporta no motivasaun hosi inan/aman, ne’ebe fasilita Karolina Protsenko hodi aprenzenta ninia talentu ho artístiku, maibe nafatin simples no la halakon natureza hanesan labarik.*
Write a Facebook Comment

Hakerek ita nia komentariu uza account Facebook

View all comments

Write a comment

Loading....


Kanan - Iklan Sidebar

Lalatak Sosmed

Hare ami iha facebook, twitter, Instagram, Youtube para akompanha informasaun atual.